پوشاک آموزش و پرورش

در دسته «پوشاک آموزش و پرورش» ۷ شیء موجود است.

فرم پوشاک دانش آموزان دختر و پسر و لباس های ویژه همچون پیشاهنگی، پلیس مدرسه، ... در طول تاریخ در این دسته شناسانده می شوند.