پوشاک نمایشی

در دسته «نمایشی» ۳ شیء موجود است.

لباس هایی که کودکان برای نمایش به تن می کردند در این دسته شناسانده شده اند.