این دسته اطلاعات توصیفی و تحلیلی نشریه های کودکان و نوجوانان فارسی، ترکى، کردى، ارمنى و آشورى (منابع اولیه) و نشریه های درباره ی کودکان و نوجوانان (منابع ثانویه) را داراست.

در دسته «نشریه» ۷۴ سند موجود است.