بازی افزار

در دسته «بازی افزار» ۱۴ شیء موجود است.

افزار هایی که کودکان در شماری از  بازی ها و ورزش ها از آن استفاده می کردند، اما نمی توان عنوان اسباب بازی بر آن ها نهاد، در این بخش شناسانده شده اند.