اسباب بازی ملل

در دسته «اسباب بازی ملل» ۱۴ شیء موجود است.

 اسباب بازی هایی هستند که مردم یک زیست بوم آن ها را با مواد بومی و بر پایه فرهنگ ویژه خویش ساخته اند و در طول تاریخ به نماد منطقه یا کشور آن ها در آمده است .