ک‍لات‍ه‌ ک‍ار

عنوانک‍لات‍ه‌ ک‍ار
گونهکتاب
پدیدآورندگانساعدی, غلامحسین
تاریخ تولد - وفات

۱۳۱۴- ۱۳۶۴

پدیدآورندگان همکارالخاص, هانیبال
ناشراميركبير
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۷
تعداد صفحه۳۰ ص
اندازه۵/۲۱*۵/۲۱
پدیدآورندگان

ن‍وش‍ت‍ه‌ غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌ س‍اع‍دی‌؛ ت‍ص‍وی‍ره‍ا: ه‍ان‍ی‍ب‍ال‌ ال‍خ‍اص‌

موضوعادبیات تالیف, ادبيات تاليف, امیر کبیر, داستان روستا, داستان فارسی, غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌ س‍اع‍دی‌, کتاب, ه‍ان‍ی‍ب‍ال‌ ال‍خ‍اص‌
وضعیت رنگ

م‍ص‍ور(رن‍گ‍ی‌)

بهاء

۷۰ريال

نوبت چاپچ‍اپ‌ اول‌
متن کامل

در کلاته کار فقط احمد که پول زیادی به ارث برده بود کار نمی‌کرد.