هنرى به ملاقات مى رود

عنوانهنرى به ملاقات مى رود
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٧٥١ک
پدیدآورندگانپیلگریم, جان
پدیدآورندگان همکارمى, استوكس, افسون,
عنوان دیگر

عنوان روى جلد: هنری بملاقات می رود

ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٢٠ ص
اندازه٥/١٣*٨/١٣ س.م
پدیدآورندگان

نوشته جین پیلگریم؛ تصویرگر استوكس مى؛ مترجم افسون

موضوعادبیات ترجمه, استوكس مى, افسانه جانوری, افسانه هاى نو, افسون, پدیده, جان پیلگریم, جین پیلگریم, کتاب
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشى (رنگی)

بهاء

١٠ ریال

عنوان کوتاهشماره؛ ١
متن کامل

برای مدتی هنرى، خوک کم حرفی که هیچ وقت به خارج از مزرعه نمی‌رفت، هر روز بیرون مى‌رفت. جانوران مزرعه کنجکاو می‌شوند علت بیرون رفتن هنرى از خانه اش را بدانند. سرانجام معلوم مى‌شود که خواهر هنرى بچه دار شده است و او به دلیل کوچک بودن خانه اش نمى‌تواند از مهمانان پذیرایى کند و هنری هر روز برای ملاقات و بچه هایش بیرون می رفته است. با بزرگتر شدن بچه ها، هنری مهمانی در منزل خودش گرفت و همه ی جانوران را دعوت کرد.Buy Sneakers | Patike – Nike Air Jordan, Premium, Retro Klasici, Sneakers , Iicf