قصه‏ باغ مریم

عنوانقصه‏ باغ مریم
گونهکتاب
پدیدآورندگانرضوان, مرتضی
متن کامل

روزى مریم از مادربزرگ درباره ى سبب تنگدستى مردم روستا و اینکه زنبورهاى همسایه ى پولدارشان شهد گل هاى آن ها را مى‌مکند، مى‌پرسد. مادربزرگ او را از وضعیت اجتماعی آگاه می‌کند و مریم نیز دوستانش را آگاه می کند. آنها با یکدیگر همکارى مى‌کنند و کندوى عسل مى‌سازند و زنبورها به کندوهاى آن ها مى‌آیند. مریم و دوستانش مى‌کوشند تا مردم نیز زندگى آسوده و خوبى داشته باشند.