داستانهای روسی

عنوانداستانهای روسی
گونهکتاب
شماره دسترسی١٩٠٥ک
پدیدآورندگانباریشنیکووا (کوپریانیخا), آننا
تاریخ تولد - وفات

١٨٦٨-

پدیدآورندگان همکارارباب, روحی
عنوان دیگر

‌ع‍ن‍و‌ان‌ ‌اص‍ل‍‍ی‌: Skazki

ناشربنگاه ترجمه و نشر کتاب
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۴۳
تعداد صفحه۱۱۲ص‌
اندازه۵/۲۰*۳/١۴س.م
پدیدآورندگان

‌اث‍ر ‌آ.ک‌. ب‍‍اری‍ش‍ی‍ن‍ک‍و‌ا (ک‍وپ‍ری‍‍ان‍ی‍خ‍‍ا)؛ ت‍رج‍م‍ه‌ روح‍‍ی‌ ‌ارب‍‍اب‌

موضوعآ.ک‌. ب‍‍اری‍ش‍ی‍ن‍ک‍و‌ا (ک‍وپ‍ری‍‍ان‍ی‍خ‍‍ا), آ.ک‌. ب‍‍اری‍ش‍ی‍ن‍ک‍و‌ا ک‍وپ‍ری‍‍ان‍ی‍خ‍‍ا, آننا باریشنیکووا (کوپریانیخا), ادبیات ترجمه, افسانه آزمونی, افسانه جادویی, افسانه جانوری, افسانه شاهی, بنگاه ترجمه و نشر کتاب, روح‍‍ی‌ ‌ارب‍‍اب‌, روحی ارباب, کتاب
گروه سنی(د،ه)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سياه‏ و سفيد ، رنگی)

بهاء

۵۰ ریال

عنوان کوتاهب‍ن‍گ‍‍اه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍‍اب‌؛ ۱۷۶: ب‍ر‌ا‌ی‌ن‍وج‍و‌ان‍‍ان‌؛ ۲۱
نوبت چاپچ‍‍اپ‌ ‌اول‌: ۱۳۴۳. چ‍‍اپ‌ دوم:‌ ۱۳۴۸. چ‍‍اپ‌ س‍وم‌: ۱۳۴۳
تیراژ۳۰۰۰ ن
متن کامل

مجموعه‌ی ۱۲ داستان، شامل: اسب زرین؛ ایوان، پسر روستایى؛ عروس بهانه جو؛ و....