بررسی محتوای فرهنگ عامه از محتوای قصه های عامیانه فارسی

عنوانبررسی محتوای فرهنگ عامه از محتوای قصه های عامیانه فارسی
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۵۱ن ا
نویسندگانسرامی, قدمعلی
تاریخ تولد - وفات

۱۳۲۲-

ناشرفصلنامه کانون
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

اسفند ۱۳۵۶

شماره

دوره ي دوم ش ۳و۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۷-۳۶
موضوعادبیات عامیانه, ادبیات كودكان, ایران, درونمایه, سرامي، قدمعلي, فصلنامه کانون, مقاله, نقد تحلیلی
متن کامل

بررسی و تحلیل محتوای ۲۰۰ قصه ی عامیانه ی ایرانی، از دیدگاه شخصیت ها، درونمایه و پیامها و تطبیق آن ها با شرایط زندگی و دریافت طرز تفکر و اعتقادات مردم در زمان شکل گرفتن قصه ها. در پایان راهنمایی هایی درباره ی چگونگی استفاده از این ادبیات در زمان حال در شهرها و روستاها بیان شده است.
(۲۰۰ قصه ی بررسی شده در این تحقیق همان قصه های بررسی شده در تحقیقی است که پیش از این در شماره ی اول، دوره ی دوم فصلنامه ی کانون با عنوان بررسی محتوای کتاب های غیردرسی منتشر شده بوده است. برای دسترسی به مشخصات این قصه ها، مخاطب به همان شماره از فصلنامه ی کانون ارجاع داده شده است)Best Authentic Sneakers | Men’s shoes