کتاب کوچه: باغ کاکا

عنوانکتاب کوچه: باغ کاکا
گونهمقاله
شماره دسترسی٥١٤٥
نویسندگانیارمند, پوراندخت, بلوکباشی, علی
ناشرکتاب هفته
سال تولد۱۳۴۱
تاریخ نشر

یکشنبه ٢٠ خرداد ١٣٤١

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[١٩٢]
پدیدآورندگان

گردآورنده: پوراندخت یارمند؛ زیر نظر: علی بلوکباشی

موضوعباغ کاکا، متل, پوراندخت یارمند, علی بلوکباشی, کتاب هفته, متل ها, مقاله
متن کامل

متل باغ کاکا با لهجه ی محلی به صورت منظوم. روایتی از متل دویدم و دویدم.spy offers | Saucony Lanzar JAV 2 - Unisex , Worldarchitecturefestival