کتابخانه و کتابخانه داری در مؤسسات پرورشی و آموزشگاهها

عنوانکتابخانه و کتابخانه داری در مؤسسات پرورشی و آموزشگاهها
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۲۹ن ا
ناشرسپیده فردا (شماره مخصوص ادبیات کودکان و نوجوانان)
سال تولد۱۳۳۶
تاریخ نشر

شهریور ۱۳۳۶

شماره

س ۵ ش ۹-۱۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[۱۴۱]-۱۴۴
موضوعخواندن, سپیده فردا, كتابخانه آموزشگاهی, مقاله
متن کامل

اشاره به لزوم توجه و تطبیق روش های آموزشی و پرورشی با نیازهای جدید آموزشی که توجه به کتاب و کتابخانه را یک امر لازم به شمار می آورد. سپس نکاتی را برای سامان دادن به یک کتابخانه ی آموزشگاهی بیان می کند و راه هایی را برای تشویق کودکان به کتاب خواندن یادآور می شود.jordan release date | Air Jordan