نمونه بهترین آثار قرائتی کودکان ایرانی : در غار

عنواننمونه بهترین آثار قرائتی کودکان ایرانی : در غار
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۲۹ن ا
نویسندگانهوشیار, محمد باقر
تاریخ تولد - وفات

۱۲۸۳-۱۳۳۶

ناشرسپیده فردا (شماره مخصوص ادبیات کودکان و نوجوانان)
سال تولد۱۳۳۶
تاریخ نشر

شهریور ۱۳۳۶

شماره

س ۵ ش ۹-۱۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[۱۱۲]-۱۱۵
موضوعادبيات تاليف, داستانواره, سپیده فردا, محمد ب‍اق‍ر ه‍وش‍ی‍ار, مقاله
متن کامل

در اواخر پاییز، چهار نفر از بچه های روستا که چوپان بودند، گوسفندان خود را به صحرا بردند. بعد از ظهر هوا بارانی شد. بچه ها به غاری که در آن نزدیکی بود، پناه بردند و غذایی را که به همراه داشتند خوردند. بعد از آن مراد که از همه بزرگتر بود شروع به آواز خواندن کرد، بعد از مدتی سه همراه او به خواب رفتند. بعد از اینکه باران قطع شد، همه به سوی روستا بازگشتند.Sport media | Mens Flynit Trainers