نظریات در تاریخچه معارف

عنواننظریات در تاریخچه معارف
گونهمقاله
نویسندگاندولت آبادی, یحیی
تاریخ تولد - وفات

١٢٤١- ١٣١٨

ناشرتعلیم و تربیت
سال تولد۱۳۱۳
تاریخ نشر

اسفند ١٣١٣

شماره

س ٤ ش ١٢

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٧٣٢- ٧٣٣
موضوعآموزش و پرورش, انجمن معارف, تعلیم و تربیت, دولت آبادی، یحیی, مدرسه ها, مقاله, نقد تحلیلی
متن کامل

بررسی مقاله ی تاریخچه ی معارف در ایران، نوشته ب سعید نفیسی که در مجله ی تعلیم و تربیت به چاپ رسید و اشاره به اشتباهات تاریخی این مقاله.affiliate tracking url | adidas