نظامنامه شهریه محصلین مدارس متوسطه عالیه

عنواننظامنامه شهریه محصلین مدارس متوسطه عالیه
گونهمقاله
نویسندگانحکمت, علی اصغر
تاریخ تولد - وفات

۱۲۷۱-۱۳۵۹

ناشرتعلیم و تربیت
سال تولد۱۳۱۳
تاریخ نشر

تیر ۱۳۱۳

شماره

س ۴ ش ۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۵۲-۲۵۳
موضوعآموزش متوسطه, اساسنامه, تعلیم و تربیت, حکمت، علی اصغر, مقاله
متن کامل

متن نظامنامه ی شهریه ی دانش آموزان مدرسه های دوره ی متوسطه در ۵ ماده.Nike footwear | Altra Timp 3 Review , Best Trail Running Shoes 2021