روش تدریس علوم ریاضی

عنوانروش تدریس علوم ریاضی
گونهمقاله
شماره دسترسی۹۰ن ا
نویسندگانرهنما, غلامحسین
تاریخ تولد - وفات

۱۲۶۰-۱۳۲۴

ناشرتعلیم و تربیت
سال تولد۱۰۳۴
تاریخ نشر

مهر ۱۳۰۴

شماره

س ۱ ش ۶ (شهریور ۱۳۰۴): ۱۴-۱۷؛ ش ۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۲-۲۵
موضوعآموزش ابتدایی, تعلیم و تربیت, روش های تدریس, رهنما، غلامحسین, مقاله
متن کامل

علوم ریاضی از اموری است که درستی آن با تجربه ثابت شده و موضوعات ریاضی درنتیجه مشاهده عالم محسوس است. اولین مرحله رویارویی با ریاضی، علم حساب است که برای برطرف کردن احتیاجات روزانه ی مردم به دادوستد ، آموختن آن زودتر محسوس می‌ شود. برای تدریس حساب در دوره‌های اولیه یعنی تا کلاس چهارم، باید از بیان تعریف علمی دوری کرد ، از کلاس پنجم رفته رفته حساب به صورت علمی تدریس شود و متدرجاً تعاریف صحیح و ساده را بیاموزند. در ابتدای تدریس حساب باید روش علوم طبیعی یعنی تجربه و روش استقرایی باشد اما همین که شاگرد پیشرفت کرد و با موضوعات ریاضی آشنا شد روش قیاسی را استفاده نمود. تدریس هندسه و جبر نیز باید مرحله به مرحله باشد .