داستان برای کودکان : گردش در دامنه کوه چهل مقام و آرامگاه حافظ

عنوانداستان برای کودکان : گردش در دامنه کوه چهل مقام و آرامگاه حافظ
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۱۶۳م
نویسندگانهوشیار, محمد باقر
تاریخ تولد - وفات

۱۲۸۳-۱۳۳۶

ناشرسپیده فردا
سال تولد۱۳۳۷
تاریخ نشر

مرداد ۱۳۳۷

شماره

س ۶، دوره ۳ ش ۱-۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[۵۶]-۶۰
موضوعادبيات تاليف, داستانواره, سپیده فردا, محمد ب‍اق‍ر ه‍وش‍ی‍ار, مقاله
متن کامل

یکی از روزهای بهاری آموزگار روستا، دانش آموزان را به کوه چهل مقام، حافظیه و بعد گود خزینه برد. در بین راه نیز به مکان های دیدنی دیگری رسیدند. آموزگار در طول راه و در محل دانستی های زیادی درباره ی آن مکان ها به دانش آموزان داد و دانش آموزان هم اگر خاطره ای در این مورد داشتند بازگو کردند.Nike sneakers | Sneakers