تربیت و تعلیم در ایران

عنوانتربیت و تعلیم در ایران
گونهمقاله
نویسندگانرشید یاسمی, غلامرضا
تاریخ تولد - وفات

۱۲۷۴-۱۳۲۸

ناشرتعلیم و تربیت
سال تولد۱۰۳۴
تاریخ نشر

مرداد ۱۳۰۴

شماره

س ۱ ش ۱ (فروردین ۱۳۰۴): ۶-۸؛ ش ۲ (اردیبهشت ۱۳۰۴): ۱-۵؛ ش ۵

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳۳
موضوعآموزش و پرورش, ایران, تعلیم و تربیت, رشید یاسمی، غلامرضا, مقاله
متن کامل

بررسی تاریخی روش های آموزش و پرورش در ایران و هدف های تربیتی آن با استناد به اسناد و مدارک قدیمی که در دست بوده است.