برنامه تربیت معلم را به خانه ها هم بکشانیم

عنوانبرنامه تربیت معلم را به خانه ها هم بکشانیم
گونهمقاله
نویسندگانیمینی شریف, عباس
تاریخ تولد - وفات

١۲٩٨- ١٣٦٨

ناشرکیهان
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

چهارشنبه ٢٦ مرداد ١٣٥٦

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه١٣
موضوعآموزش و پرورش, عباس یمینی شریف, کیهان, مشارکت والدین, مقاله
متن کامل

تاثیر به کارگیری نیروی انسانی کاردان و استفاده از پدران و مادران در آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان. ارائه ی شیوه های توانمند سازی والدین برای مشارکت در آموزش کودکان، از برنامه های رادیو و تلویزیون.short url link | Nike Shoes