برف بهار

عنوانبرف بهار
گونهکتاب
پدیدآورندگاناحمد اووا, عزیزه
پدیدآورندگان همکارایلماز, رسام
متن کامل

گیاهان و پرنده‏ها و حیوانات دیگر منتظر بهار بودند. زمستان کینه‏توز خود را به شکل بهار درآورد و آنها خوشحال از آمدن بهار، ناگهان نسیم سردى وزید. ابرى سرراه آفتاب پهن شد. همه سردشان شد. اما بهار دروغین توانى نداشت و بهار راستین از راه رسید و برف‏ها آب شدند.