بررسی محتوای کتاب های غیردرسی کودکان و نوجوانان

عنوانبررسی محتوای کتاب های غیردرسی کودکان و نوجوانان
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۵۱ن ا
نویسندگانعباسی,, دولت آبادی,, سرامی,, طاهباز,
ناشرفصلنامه کانون
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

تابستان ۱۳۵۶

شماره

دوره ی دوم ش ۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۶۹-۱۰۳
پدیدآورندگان

پژوهشی از : عباسی، دولت آبادی، سرامی، طاهباز

موضوعادبیات عامیانه, ادبیات كودكان, ایران, درونمایه, دولت آبادی, سرامی, طاهباز, عباسی, فصلنامه کانون, مقاله
متن کامل

بررسی محتوای ۲۰۰ داستان عامیانه ی ایرانی و ۱۰۹ قصه ی ویژه ی کودکان و نوجوانان از نویسندگان معاصر و بیرون آورن پیام ها و موضوع های تمام این دستان ها و دسته بندی آن ها. روش کار و تحلیل یافته های پژوهش و نیز جدول آماری نوع پیام که پنج پیام را دربرمی گیرد و درونمایه ی تمام داستان ها. در پایان اطلاعات کتابشناختی ۱۴ کتاب که دربرگیرنده ی ۲۰۰ داستان عامیانه بوده اند و فهرست عنوان ۱۰۹ داستان معاصر و نام نویسندگان داستان ها آمده است.latest jordans | boohoo , Womens & Mens Clothes , Shop Online Fashion