اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ای‌ زی‍ب‍ای‌ ف‍رش‍ت‍ه‌ خ‍واب‌

عنواناف‍س‍ان‍ه‌ه‍ای‌ زی‍ب‍ای‌ ف‍رش‍ت‍ه‌ خ‍واب‌
گونهکتاب
شماره دسترسی۱۰۳۸ک
پدیدآورندگانکار, فریدون
عنوان فرعیم‍ج‍م‍وع‍ه‌ ۱۰ داس‍ت‍ان‌ آم‍وزن‍ده‌ ب‍رای‌ ک‍ودک‍ان‌ ازادب‍ی‍ات‌ خ‍ارج‍ی‌
عنوان دیگر

عنوان دیگر: افسانه های فرشته خواب

ناشرب‍ن‍گ‍اه‌ م‍طب‍وع‍ات‍ی‌ ص‍ف‍ی‍ع‍ل‍ی‍ش‍اه‌
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۲
تعداد صفحه۱۶۸ ص
اندازه۲۶*۱۸ س.م
پدیدآورندگان

ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍ری‍دون‌ ک‍ار

موضوعادبیات ترجمه, افسانه جانوری, افسانه جبرانی, افسانه سحر آمیز, افسانه محبت, افسانه معیشتی, افسانه ها, افسانه ها و قصه های ایتالیایی, افسانه ها و قصه های دانمارکی, بنگاه مطبوعاتی صفیعلیشاه, فریدون‌ ک‍ار, ف‍ری‍دون‌ ک‍ار, کتاب, مجموعه ها
گروه سنی(ب، ج)
وضعیت رنگ

م‍ص‍ور، نقاشی(س‍ی‍اه‌ و س‍ف‍ی‍د)

بهاء

۸۰ريال

نوبت چاپچ‍اپ‌ اول‌
متن کامل

مجموعه ۱۰ داستان، شامل: کوتوله باهوش؛ ملکه برف؛ عشق بزرگ مادر؛ و ....Nike shoes | Nike SB