اصلاح فرهنگ، و یک مشکل آن

عنواناصلاح فرهنگ، و یک مشکل آن
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۶۱۵م
نویسندگانکاردان, علیمحمد
تاریخ تولد - وفات

۱۳۰۶-

ناشرکتاب هفته
سال تولد۱۳۴۰
تاریخ نشر

اسفند ۱۳۴۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[۲۴۰]-۲۴۴
موضوعاصلاحات آموزشی, کاردان، علیمحمد, کتاب هفته, مقاله
متن کامل

اشاره به توجه روزافزون جهانیان به آموزش و پرورش. در کنار آن تمایل به نو شدن و تغییر دادن همه چیز و پشت کردن به گذشته. در ادامه با اشاره به وضعیتی که درباره ی تغییر آموزش و پرورش ایران حاکم است، مشکل اساسی کشور را تمایل بیش از اندازه و بدون آگاهی به نو شدن و مهم تر از آن همه چیز دانی، افراد جامعه می داند. سپس توصیه می کند که اصلاح فرهنگ باید به دست آگاهان صورت گیرد و هر کسی که در فرهنگ دستی دارد، نمی تواند در این زمینه نظرداده یا وارد عمل شودSports Shoes | Best Custom Jordans of All Time - Fashion Inspiration and Discovery