اخبار فرهنگ : اقدامات فرهنگ نائین

عنواناخبار فرهنگ : اقدامات فرهنگ نائین
گونهمقاله
شماره دسترسی۲۴ن ا
ناشرآموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۹
تاریخ نشر

فروردین ۱۳۳۹

شماره

س ۳۱ ش ۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۶۰
موضوعآموزش ابتدایی, آموزش روستاییان, آموزش و پرورش, تجهیزات آموزشی, مدرسه ها, مقاله, نایین
متن کامل

اشاره به فعالیت ها و اقدامات اخیر آموزش و پرورش نائین.Sport media | NIKE HOMME