اشیاء موجود در «موزه فرهنگ کودکی»

از اشیاء موجود، ۱۶۲۶ شیء در «موزه فرهنگ کودکی» موجود است.

موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان شمار زیادی اسباب بازی، زیست افزارها و افزارهای آموزشی و فرهنگی کودکان را برای راه اندازی "موزه فرهنگ کودکی" گردآوری کرده است. با گذشت نزدیک به یک دهه تلاش و کوشش برای رسیدن به این هدف، موسسه از ابتدای سال ۱۳۸۹ طرح آماده سازی موزه مجازی را برای پیوند با جامعه دوستدار فرهنگ کودکی در دستور کار قرار داد تا شاید جامعه ایران گامی دیگر به راه اندازی موزه واقعی کودکان نزدیک تر شود. از این رو با تهیه شناسنامه کامل برای همه اشیاء و اسناد موزه ای آن ها را در ۲۱ آبان ۱۳۹۱ از راه دنیای مجازی در برابر دیدگان همگان نهاده است، با این امید که ارزش آثار و اشیای مربوط به دنیای کودکی دانسته شود و آن ها که می خواهند این آثار و منابع به درستی نگه داری شود، همراه ما شوند تا در پیوند با هم روزگاری در آینده بسیار نزدیک موزه واقعی کودکان در ایران زمین پایه گذاری شود.

نشانی:
http://iranak.org/muse