کیفیت آموزش ابتدایی ایران در حال حاضر

عنوانکیفیت آموزش ابتدایی ایران در حال حاضر
گونهپایان نامه
پدیدآورندگانزند وکیلی, امیر هوشنگ, کاردان, علیمحمد
متن کامل

معرفی و بررسی نظام آموزش ابتدایی در کشور که به سن، درجات و مراحل تحصیل، سپاه دانش و فعالیت های آن در زمینه ی آموزش، انواع مدرسه های ابتدایی و ویژگی های لوازم و تجهیزات مدارس ابتدایی، برنامه های درسی و سایر شرایط و ویژگی های این مدرسه ها پرداخته است.