کودک در رابطه با والدینش مسائل عاطفی عادی

عنوانکودک در رابطه با والدینش مسائل عاطفی عادی
گونهمقاله
نویسندگانشاپوریان, رضا
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۵۷
تاریخ نشر

آذر ۱۳۵۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۵-۱۰
موضوعخانواده, رابطه والدین و فرزند, روانشناسی کودک, شاپوریان، رضا, فشار روانی, مقاله, مکتب مام
متن کامل

بررسی نقش والدین در جلوگیری از بروز مشکلات روحی و روانی و اهمیت رفع مشکلات جسمی نسبت به رفع مشکلات عاطفی و روانی کودکان از طرف پدر و مادر.