کتاب کوچه: متل آذربایجانی: قصه ی آقا کوزه

عنوانکتاب کوچه: متل آذربایجانی: قصه ی آقا کوزه
گونهمقاله
نویسندگاننابدل, علیرضا
ناشرکتاب هفته
سال تولد۱۳۴۰
تاریخ نشر

١٦ مهر ١٣٤٠

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه١٢٧-١٢٨
پدیدآورندگان

ضبط کننده و مترجم: علیرضا نابدل

موضوععلیرضا نابدل, قصه ی آقا کوزه، متل, کتاب هفته, متل آذربایجانی, متل ها, مقاله
متن کامل

کوزه ای به سوی یک خانه می رفت تا از آنجا شیره بدزدد. در راه، کژدم، جوالدوز، کلاغ و مرغ با او همراه شدند و کمک کردند تا صاحبخانه دستش به کوزه نرسد. ولی وقتی کوزه می خواست از در خانه خارج شود، چون سهم کلوخ پشت در را نداده بود، کلوخ هم تنه اش را به آن زد و کوزه را شکست. همه ی شیره های کوزه روی زمین ریختند.bridgemedia | Nike Running