کاویان

عنوانکاویان
گونهنشریه
پدیدآورندگانمشفق همدانی, یحیی
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۲۸
تاریخ نشر

١٣٢٨-١٣٣٤

زبان انتشارفارسی
پدیدآورندگان

مدیر مسئول: یحیی مشفق همدانی

گروه سنیبزرگسال
فاصله انتشارهفتگی
بخش کودکان

صفحه کودکان

موضوعادبیات ترجمه, ادبيات تالیف, افسانه ها, داستان, کاویان, نشریه, یحیی مشفق همدانی
موجودی

موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان ایران: ۱۳۳۲:س‌۴، ش‌۱۷۳-۱۷۴، ۱۷۸، ۱۸۱-۱۸۲

متن کامل

نشریه هفتگی کاویان از شماره هفت ۱۱ دی ۱۳۳۱، صفحه ای را به کودکان و نوجوانان اختصاص داد. در این صفحه در هر شماره قصه یا داستانی از ترجمه های محمد محمد لوی عباسی منتشر شده است. شماری از داستان ها از میان افسانه های برادران گریم گزیده شده اند.Authentic Sneakers | Nike Shoes