چه کنیم که مجله ها و کتابهای پیک بهتر مورد استفاده قرار گیرند ؟

عنوانچه کنیم که مجله ها و کتابهای پیک بهتر مورد استفاده قرار گیرند ؟
گونهمقاله
شماره دسترسی٥٠١٥
ناشرپیک معلم و خانواده
سال تولد۱۳۴۷
تاریخ نشر

نیمه اول آذر ١٣٤٧

شماره

دوره ٥ ش ٤

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه١٣٧-١٣٩
موضوعپیک (نشریه), پیک معلم و خانواده, مقاله, نشریه دولتی, نشریه ها
متن کامل

بخشی از بخشنامه های وزارت آموزش و پرورش درباره ی چگونگی استفاده از نشریه ها و کتاب های "پیک"، توزیع آن در مدرسه ها، تشکیل انجمن دوستداران پیک، شورای خواندنیهای نوسوادان، ارزشیابی چگونگی پخش نشریه ها و کتاب های پیک و استفاده از آن ها در مدرسه ها.