پرسش و اهمیت آن در آموزش و پرورش

عنوانپرسش و اهمیت آن در آموزش و پرورش
گونهمقاله
نویسندگانپروین گنابادی, محمد
تاریخ تولد - وفات

۱۲۸۲-۱۳۵۷

ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۴۳
تاریخ نشر

خرداد ۱۳۴۳

شماره

س ۳۴ ش ۱ (فروردین ۱۳۴۳): ۷-۱۰؛ ش ۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱-۱۰
موضوعروش های تدریس, ماهنامه آموزش و پرورش, محمد پروین گنابادی, مقاله
متن کامل

نخست به روش سقراط ، در آموختن به شاگردان خود که از طریق مطرح کردن سؤالهای گوناگون بوده است اشاره کرده همراه با دلایلی دیکر تدریس با استفاده از پرسش را جزئی از تاریخ آموزش و پرورش به حساب آورده است. در ادامه به شرح پرسشهایی که معلم درکلاس برای دانش‌آموزان مطرح می‌کند و گونه‌های مختلف پرسش‌ها پرداخته و به این موضوع که هر یک ازاین گونه ها در کجا مورد استفاده قرار می‌گیرد و چگونه استفاده می‌شود وبرای معلم وشاگرد چه سودی دارد ، پرداخته است.