وزارت معارف: معلمین کلاسهای متوسطه

عنوانوزارت معارف: معلمین کلاسهای متوسطه
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۰۸
تاریخ نشر

سه شنبه ۲۴ دی ۱۳۰۸

شماره

س۸ ش۸ (۱۱۸۵)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲
موضوعآموزش متوسطه, کوشش, معلمان, مقاله
متن کامل

خبر تهیه ی جدولی از میزان سواد و ساعت های اشتغال، حقوق، سن، درسی که تدریس می کنند، درباره ی معلمان دوره متوسطه، برای فراهم کردن زمینه ی تدریس معلمان در رشته ی تخصصی خود.jordan release date | NIKE HOMME