نکاتی درباره دوره سه ساله راهنمایی تحصیلی و نظام جدید آموزش و پرورش

عنواننکاتی درباره دوره سه ساله راهنمایی تحصیلی و نظام جدید آموزش و پرورش
گونهمقاله
ناشرپیک معلم و خانواده
سال تولد۱۳۵۱
تاریخ نشر

نیمه دوم فروردین ۱۳۵۱

شماره

دوره۸ ش۱۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۸۴-۴۸۸
موضوعآموزش دوره راهنمایی, برنامه های درسی, پیک معلم و خانواده, مقاله
متن کامل

بررسی ضرورت تجدید نظر در سامانه ی آموزش و پرورش، هدف و برنامه ی دوره ی سه ساله ی راهنمایی تحصیلی، ویژگی های دوره ی راهنمایی تحصیلی و شیوه ی اداره ی این مقطع تحصیلی.Nike sneakers | Nike Shoes