نمونه بهترین آثار قرائتی کودکان ایرانی : همه خواهند فهمید

عنواننمونه بهترین آثار قرائتی کودکان ایرانی : همه خواهند فهمید
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۲۹ن ا
نویسندگانهوشیار, محمد باقر, آلمانی,
تاریخ تولد - وفات

۱۲۸۳-۱۳۳۶

ناشرسپیده فردا (شماره مخصوص ادبیات کودکان و نوجوانان)
سال تولد۱۳۳۶
تاریخ نشر

شهریور ۱۳۳۶

شماره

س ۵ ش ۹-۱۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[۱۰۳]-۱۰۷
پدیدآورندگان

اقتباس از آلمانی

موضوعآلمانی, ادبیات ترجمه, سپیده فردا, غیرداستان, محمد ب‍اق‍ر ه‍وش‍ی‍ار, مقاله
متن کامل

متنی خطاب به کودکان در باره ی کارهای نامناسب از جمله دروغگویی و بی نظمی و ضررهایی که برای خود فرد دارد و اینکه بالاخره همه متوجه ی اخلاق واقعی فرد می شوند.bridge media | Nike Shoes