نقدها و نظرها: سخنی در سالگرد پیک

عنواننقدها و نظرها: سخنی در سالگرد پیک
گونهمقاله
شماره دسترسی٧٠٠٦
ناشرپیک معلم و خانواده
سال تولد۱۳۴۸
تاریخ نشر

نیمه اول دی ١٣٤٨

شماره

دوره ٦ ش ٦

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٢١١-٢١٤
موضوعپیک (نشریه), پیک معلم و خانواده, مقاله, نشریه دولتی, نشریه ها, نقد تحلیلی
متن کامل

نظرات برخی از صاحبنظران همچون: ابوالقاسم انجوی شیرازی، ایرج ایمن، ابراهیم بنی احمد، مهدی بطحایی، محمد یونس، محمد طاهر معیری و محمود مصاحب درباره نشریه پیک.Best jordan Sneakers | Releases Nike Shoes