نقدها و نظرها: دستی از دور بر آتش ...

عنواننقدها و نظرها: دستی از دور بر آتش ...
گونهمقاله
شماره دسترسی٨٩٧٨
ناشرپیک معلم و خانواده
سال تولد۱۳۵۳
تاریخ نشر

نیمه دوم مهر ١٣٥٣

شماره

دوره ١١ ش ٢

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٦٦-٧٠
موضوعپیک (نشریه), پیک معلم و خانواده, مقاله, نشریه دولتی, نشریه ها, نقد توصیفی
متن کامل

نقد انجوی درباره ی نشریه های "پیک" از دیدگاه انحصار تهیه ی مطالب، بالا رفتن حجم مطالب ترجمه به مطالب تألیف، نبود تناسب میان نوشته و تصویر در نشریه های "پیک" به ویژه "پیک کودک"، استفاده از شعرهای تنها چند شاعر در این نشریه ها و پاسخ مسئول نشریه به این انتقادها.Adidas shoes | Nike Shoes