نصایح اطفال مشهور بشنگول

عنواننصایح اطفال مشهور بشنگول
گونهکتاب
شماره دسترسی١٣٨چ
پدیدآورندگان همکارباسمه چی, مشهدی تقی
عنوان دیگر

عنوان دیگر: هذا كتاب نصایح اطفال مشهور بشنگول

ناشرمطبعه مشهدی میرزا زرتاب
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه١٦ ص
اندازه۱۸*۵/۱۰ س.م
پدیدآورندگان

کاتب مشهدى تقى باسمه چى

موضوعادبیات تالیف, ادبیات مکتبخانه ای, افسانه اندرزی تمثیلی, افسانه جانوری, افسانه ها و قصه های ایرانی, چاپ سنگی, کتاب, مشهدى تقى باسمه چى
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سیاه و سفید)

نوع چاپ

چاپ سنگی

متن کامل