نامه‌ها : کتاب برای کودکان

عنواننامه‌ها : کتاب برای کودکان
گونهمقاله
نویسندگاننفیسی, سعید
تاریخ تولد - وفات

۱۲۷۴-۱۳۴۵

ناشرراهنمای کتاب
سال تولد۱۳۳۸
تاریخ نشر

اسفند ١٣٣٨

شماره

س ٢ ش ٥

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[٧٨٧]-٧٨٨
موضوعراهنمای کتاب, مقاله, نفیسی، سعید
متن کامل

چاپ و انتشار کتاب برای کودکان واجب تر از تهیه ی کتاب برای بزرگسالان است و به همین دلیل کسی که برای کودکان می‌نویسد باید در هر کلمه و هر سطر بیندیشد و کلماتی برگزیند که مورد قبول کودکان باشد و چون کتاب‌هایی که در این مدت برای کودکان تهیه شده بیشتر ترجمه ی کتاب‌های معروف اروپا می‌باشد و اروپاییان در این زمینه مهارت های بسیار دارند، جهان امروز را وادار می‌کند افکار اروپاییان را به کودکان خود منتقل کنند و گرنه در آینده با ناکامی روبرو خواهند شد.