من پسرم را چنین پرورده ام

عنوانمن پسرم را چنین پرورده ام
گونهمقاله
نویسندگانیغمایی, اقبال
تاریخ تولد - وفات

۱۲۵۹-۱۳۷۶

ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۴۳
تاریخ نشر

مهر ۱۳۴۳

شماره

س ۳۴ ش ۵

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۷-۶۱
موضوعتربیت کودک, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله, یغمایی، اقبال
متن کامل

تایید این عقیده که تربیت کودک پیش از سن ورود او به مدرسه آغاز می شود و توصیف روش تربیتی که خود بر روی فرزندش از سنین پایین اجرا کرده است.