مقدمه

عنوانمقدمه
گونهمقاله
عنوان فرعیساختمان های معارفی "
ناشرتعلیم و تربیت
سال تولد۱۳۱۵
تاریخ نشر

فروردین ۱۳۱۵

شماره

س ۶ ش ۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱-۶۹
موضوعادبیات عامیانه, پیشاهنگی, تربیت معلم, تعلیم و تربیت, دختران, ساختمان های آموزشگاهی, سخنرانی ها, مجلس مشورتی معارف, مقاله
متن کامل

آشنایی با تاریخچه تاسیس مجلس مشورتی معارف، و صورت جلسه اول تا دهم و صورت نطق های این مجلس درباره: ۱-تربیت نسوان ۲- تربیت بدنی و پیش آهنگی ۳-جمع آوری افسانه ها،ترانه ها ،روایات وداستان های ملی ،تاسیس موزه انسان شناسی ۴- عتیقات ۵-کتابخابخانه ها،طبع کتاب،مطبوعات محلی ۶-تربیت معلم ،دانشسراها ۷-جمع آوری فولکلور ۸- اوقاف، دانشکده معقول و منقول ۹-ساختمان های معارفی. ۱۰-اشکالات اداری به همراه فصل دوم ، صورت نطق ها ،نطق افتتاحیه جناب آقای وزیر معارف .latest Running | Men’s shoes