معرفی کتاب‌های فصل : کودکان و جوانان : قصه‌های برگزیده از هزار و یک‌شب

عنوانمعرفی کتاب‌های فصل : کودکان و جوانان : قصه‌های برگزیده از هزار و یک‌شب
گونهمقاله
ناشرراهنمای کتاب
سال تولد۱۳۳۷
تاریخ نشر

پاییز ١٣٣٧

شماره

س ١ ش ٣

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٣٤٧
موضوعبنگاه ترجمه و نشر کتاب (ناشر), راهنمای کتاب, قصه های برگزیده از هزار و یکشب (کتاب), مصاحب، شمس الملوک, مقاله, نقد ادبی
متن کامل

معرفی کتاب "قصه‌های هزار و یک‌شب"، ترجمه و تلخیص شمس الملوک مصاحب از انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب.Running Sneakers | Men’s shoes