معرفی چند کتاب خواندنی مفید برای نوجوانان ایران

عنوانمعرفی چند کتاب خواندنی مفید برای نوجوانان ایران
گونهمقاله
ناشرسپیده فردا
سال تولد۱۳۳۷
تاریخ نشر

مرداد ١٣٣۷

شماره

س ٦، دوره ۳ ش ١و٢

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۹۴-٩٥
موضوعافسانه ها و قصه های ایرانی, داستانهای ایران باستان (کتاب), سپیده فردا, مقاله, نقد ادبی, وزارت فرهنگ. اداره مطالعات و برنامه ریزی (ناشر), یارشاطر، احسان
متن کامل

معرفی دو کتاب از انتشارات شعبه مواد درسی اداره مطالعات و برنامه های وزارت فرهنگ. کتاب «خواندنیها و سرگرمی ها» و «داستان های ایران باستان» نوشته احسان یارشاطر و تصویرگری محمود جوادی پور و نقد و بررسی کتاب داستان های ایران باستان.jordan Sneakers | Men's Sneakers