مدارس اروپایی و امریکایی معجزه نمی کنند

عنوانمدارس اروپایی و امریکایی معجزه نمی کنند
گونهمقاله
نویسندگانیمینی شریف, عباس
تاریخ تولد - وفات

١٢٩٨- ١٣٦٨

ناشرکیهان
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

پنجشنبه ٢٩ اردیبهشت ١٣٥٦

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۸
موضوعآموزش و پرورش, عباس یمینی شریف, کیهان, مقاله
متن کامل

ریشه یابی ضعف سامانه ی آموزشی در ایران و ضرورت توجه به هدف های آموزشی، روش های تدریس و چگونگی برگزاری امتحانات و روش های ارزشیابی تحصیلی.affiliate link trace | Gifts for Runners