متن سخنرانی خانم ماریا گریپه

عنوانمتن سخنرانی خانم ماریا گریپه
گونهمقاله
نویسندگانگریپه, ماریا
متن کامل

نویسنده ی مقاله که سوئدی و یکی از برندگان جایزه اندرسن است، در سخنرانی اش در چهاردهمین کنگره جهانی ادبیات کودکان، از کودکی خود و تأثیراتی که از پدرش پذیرفته است، سخن می گوید و به چگونگی نویسنده شدنش، عقایدش درباره ی دوران کودکی، کودکان و نوشتن برای آن ها اشاره می کند.