قیچی سحرآمیز

عنوانقیچی سحرآمیز
گونهمقاله
ناشرترقی
سال تولد۱۳۲۵
تاریخ نشر

دوشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۲۵

شماره

دوره۴ ش۲۹ (۱۶۹)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۲
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعافسانه جادویی, ترقی, مقاله
متن کامل

لیوتشو کودک چینی با پدر و مادر تهیدست خود در جنگل زندگی می کند. لیو با نجات یک ماهی از دام، قیچی سحرآمیزی را پاداش می گیرد که به همه چیز شکل واقعی می دهد. لیو با قیچی شکل قصری را می برد که به شکل یک قصر واقعی در می آید و با پدر و مادرش در این قصر به زندگی میپردازد. اما سرانجام از زندگی در قصر خسته می شود و از ماهی می خواهد او را به زندگی اولش بازگرداند. ماهی قیچی را از او می گیرد و به زندگی اولش بازمی گرداند.