ضرورت اصلاح نظام آموزشی مقدماتی و متوسطه

عنوانضرورت اصلاح نظام آموزشی مقدماتی و متوسطه
گونهمقاله
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

سه شنبه ۱۲ اسفند

شماره

س۱ ش۲۵۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴
موضوعآموزش ابتدایی, آموزش متوسطه, اصلاحات آموزشی, رستاخیز, مقاله
متن کامل

انتقادهایی از نارسایی های سامانه ی آموزشی از دوره ی مقدماتی تا متوسطه شامل: کافی نبودن زمان آموزش ابتدایی، آشنایی ناکافی دانش آموزان دوره ی راهنمایی با دانش و فنون مختلف در سنجش با دانش آموزان کشورهای دیگر.bridge media | adidas garwen spezial white shoes - New In Shoes for Men