سرچشمه های فانتزی در ادبیات کهن فارسی (قسمت اول)

عنوانسرچشمه های فانتزی در ادبیات کهن فارسی (قسمت اول)
گونهمقاله
شماره دسترسی١٥١٩٧
نویسندگانکریمی, ابوذر
عنوان فرعیقصه دقوقی "
ناشرکتاب ماه کودک و نوجوان
سال تولد۱۳۸۵
تاریخ نشر

خرداد-مرداد ١٣٨٥

شماره

س ٩ ش ٨-١٠ (١٠٤-١٠٦)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه١٦١-١٦٩
موضوعجلال الدین محمد بن محمد مولوی, فانتزی, کتاب ماه کودک و نوجوان, کریمی، ابوذر, مثنوی معنوی (کتاب), مقاله
متن کامل

شرح قصه ی دقوقی از دفتر سوم مثنوی معنوی مولانا و نماد شناسی فانتزی قصه بربنیاد نظریات یونگ.Nike footwear | Nike Air Max 270