سایه من

عنوانسایه من
گونهمقاله
نویسندگانیمینی شریف, عباس
تاریخ تولد - وفات

١٢٩٨-١٣٦٨

ناشرکیهان بچه ها
سال تولد۱۳۴۰
تاریخ نشر

١٣٤٠

شماره

س٥ ش٢٣٥

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[٢٤]
وضعیت رنگ

مصور (بخشی رنگی)

موضوععباس یمینی شریف, کیهان بچه ها, مقاله, منظومه علمی -آموزشی, منظومه ها
متن کامل

شعری در توصیف سایه و تغییراتی که در زمان های مختلف در اندازه اش به وجود می آید.Running sport media | Women's Designer Sneakers - Luxury Shopping