سال چهارم

عنوانسال چهارم
گونهمقاله
نویسندگانهوشیار, محمد باقر
متن کامل

به بررسی عملکرد نشریه ی سپیده فردا پرداخته و مقایسه ی کوتاهی بین این نشریه و سایر نشریات مشابه انجام داده و سپس به بیان ویژگی هایی که لازم است یک نشریه ی خوب در این زمینه داشته باشد می پردازد و ویژگی های نشریات گوناگون ر ا با توجه به وظیفه ای که دارند با هم مقایسه می کند.