سالهای تحصیل جزو عمر است نه مقدمه عمر

عنوانسالهای تحصیل جزو عمر است نه مقدمه عمر
گونهمقاله
نویسندگانیمینی شریف, عباس
تاریخ تولد - وفات

١٢٩٨- ١٣٦٨

ناشرکیهان
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

چهارشنبه ١ تیر ١٣٥٦

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۴
موضوعآموزش و پرورش, عباس یمینی شریف, کیهان, مقاله
متن کامل

نقد روش های آموزشی در ایران و طرح مشکلات جوانان در دانشگاه ها و خانه و ارائه پیشنهادهایی برای آموزش و پرورش درست کودکان و نوجوانان.Sportswear Design | Women's Nike Air Jordan 1 trainers - Latest Releases , Ietp